[1]
Makur, A.P. and Prahmana, R.C.I. 2015. Penyebab Kecemasan Matematika Mahasiswa Calon Guru Asal Papua. Jurnal Elemen. 1, 1 (Mar. 2015), 1–12. DOI:https://doi.org/10.29408/jel.v1i1.84.