Makur, A. P., & Prahmana, R. C. I. (2015). Penyebab Kecemasan Matematika Mahasiswa Calon Guru Asal Papua. Jurnal Elemen, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.29408/jel.v1i1.84