Makur, A. P. and Prahmana, R. C. I. (2015) “Penyebab Kecemasan Matematika Mahasiswa Calon Guru Asal Papua”, Jurnal Elemen, 1(1), pp. 1–12. doi: 10.29408/jel.v1i1.84.