(1)
Patandean, R.; Jalil, R.; Saman, S.; Kahar, I. Perbandingan Program Latihan Pada Klub Sepak Bola Kabupaten Kolaka Utara Dan Kota Palopo. Porkes 2023, 6, 769-780.