Septiawan, G., Nasution, N. S. and Sumarsono, R. N. (2023) “Analisis motivasi siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler bola voli”, Jurnal Porkes, 6(2), pp. 462–484. doi: 10.29408/porkes.v6i2.18782.