Purba, O. Z. (2022) “Survei Motivasi Berolahraga Pada Peserta Didik”, Jurnal Porkes, 5(1), pp. 94–104. doi: 10.29408/porkes.v5i1.5300.