(1)
Azima, P.; Nursaly, B. R.; Muttaqin, Z. Analisis Serat Jatiswara Dalam Acara Nyunatan Di Desa Lendang Nangka Kecematan Masbagik Lombok Timur: Kajian Hermeneutika Gadamer. SBS 2023, 6, 477-500.